Специфичност наше школе је рад у мањој групи са  посебним људским и техничким ресурсима

За све ученике основне школе се пише измењени индивидуални образовни план (ИОП 2). Он се ослања на снаге и потрбе детета у коме се осим измењеног садржаја прецизно планира прилагођавање и измена општих исхода образовања и васпитања и посебних стандарда постигнућа. Водимо рачуна да планиране активности ИОП-ом за предвиђени период одговарају образовним потрбама детета.

Радимо тимски: дефектолози – олигофренолози, логопед, соматопед, наставници превентивно – корективних вежби, музичке стимулације. Континуирано размењујемо искуства и дидактички материјал (од којих смо многе самостално израдили). Тако лакше обављамо посао и унапређујемо постигнућа детета. Наши ученици су обухваћени индивидуалним радом  тима стручњака (а по потреби и групним радом и радом у пару), који у многоме доприносе напредовању детета.

Континуирано се стручно усавршавамо, а све у циљу унапређивања академских знања код ученика (везаних за наставне садржаје по предметима), као и функционалних постигнућа (социјализација, осамостаљивање, припрема за живот кроз стицање основних сазнања повезаних са искуством из живота).