Specifičnost naše škole je rad u manjoj grupi sa  posebnim ljudskim i tehničkim resursima

Za sve učenike osnovne škole se piše izmenjeni individualni obrazovni plan (IOP 2). On se oslanja na snage i potrbe deteta u kome se osim izmenjenog sadržaja precizno planira prilagođavanje i izmena opštih ishoda obrazovanja i vaspitanja i posebnih standarda postignuća. Vodimo računa da planirane aktivnosti IOP-om za predviđeni period odgovaraju obrazovnim potrbama deteta.

Radimo timski: defektolozi – oligofrenolozi, logoped, somatoped, nastavnici preventivno – korektivnih vežbi, muzičke stimulacije. Kontinuirano razmenjujemo iskustva i didaktički materijal (od kojih smo mnoge samostalno izradili). Tako lakše obavljamo posao i unapređujemo postignuća deteta. Naši učenici su obuhvaćeni individualnim radom  tima stručnjaka (a po potrebi i grupnim radom i radom u paru), koji u mnogome doprinose napredovanju deteta.

Kontinuirano se stručno usavršavamo, a sve u cilju unapređivanja akademskih znanja kod učenika (vezanih za nastavne sadržaje po predmetima), kao i funkcionalnih postignuća (socijalizacija, osamostaljivanje, priprema za život kroz sticanje osnovnih saznanja povezanih sa iskustvom iz života).