Предшколску групу похађају деца узраста од 3 године до поласка у школу.

Деца су са комбинованим и вишеструким сметњама у развоју – недовољна ментална развијеност, неразвијен говор, хиперактивност и недостатак пажње, первазивни поремећај, поремећаји из спектра аутизма, проблеми у социјалној и емоционалној сфери.

Са децом се ради у малој групи и индивидуално. За свако дете се прави индивидуални план према његовим могућностима и потребама. Са децом ради васпитачица – дефектолог као и индивидуални стручњаци – терапеути – логопед, соматопед, наставница музичке културе и наставник физичког васпитања.

Активности са децом се одвијају кроз следеће области:

  • Развој моторике, чула, очување здравља и хигијене.
  • Однос према себи и другима, према околини и осећања.
  • Упознавање материјалног и живог света, математичких појмова, времена и простора и практично коришћење сазнатог у животу и раду.
  • Развијање комуникације и стваралаштва кроз говорне, ликовне, музичке активности.

Основни облик рада је игра, кроз коју деца на спонтан, непосредан начин уче и развијају своје способности.

Такође користимо савремене технике рада као што су: ABA метод, PESC метод и Montesori метод и боравак у сензорној соби. У нашој групи деца уче, доживљавају успех, развијају се својим темпом и расту у срећне и задовољне људе.