Predškolsku grupu pohađaju deca uzrasta od 3 godine do polaska u školu.

Deca su sa kombinovanim i višestrukim smetnjama u razvoju – nedovoljna mentalna razvijenost, nerazvijen govor, hiperaktivnost i nedostatak pažnje, pervazivni poremećaj, poremećaji iz spektra autizma, problemi u socijalnoj i emocionalnoj sferi.

Sa decom se radi u maloj grupi i individualno. Za svako dete se pravi individualni plan prema njegovim mogućnostima i potrebama. Sa decom radi vaspitačica – defektolog kao i individualni stručnjaci – terapeuti – logoped, somatoped, nastavnica muzičke kulture i nastavnik fizičkog vaspitanja.

Aktivnosti sa decom se odvijaju kroz sledeće oblasti:

  • Razvoj motorike, čula, očuvanje zdravlja i higijene.
  • Odnos prema sebi i drugima, prema okolini i osećanja.
  • Upoznavanje materijalnog i živog sveta, matematičkih pojmova, vremena i prostora i praktično korišćenje saznatog u životu i radu.
  • Razvijanje komunikacije i stvaralaštva kroz govorne, likovne, muzičke aktivnosti.

Osnovni oblik rada je igra, kroz koju deca na spontan, neposredan način uče i razvijaju svoje sposobnosti.

Takođe koristimo savremene tehnike rada kao što su: ABA metod, PESC metod i Montesori metod i boravak u senzornoj sobi. U našoj grupi deca uče, doživljavaju uspeh, razvijaju se svojim tempom i rastu u srećne i zadovoljne ljude.