Našu školu pohađaju deca sa smetnjama u razvoju.

Kod naših učenika, dominantne smetnje su disharmonični razvoj, pervazivni poremećaji, autizam, intelektualne smetnje različitog stepena, senzorne i motoričke smetnje i druge.

Da bi se dete upisalo u nasu školu, potrebno je mišljenje Interresorne komisije i saglasnost roditelja.

Učenici se u našu školu mogu upisati na početku školovanja ili preći iz druge osnovne škole.

U nižim razredima, nastava je organizovana kao razredna, a u višim (od 5. do 8. razreda) kao razredno-predmetna.

Plan i program je redovni, a dužina trajanja časa je 45 minuta.

Specifičnosti rada naše škole su:

  • Rad u malim grupama (u odeljenju je 4-5 učenika, pa tako defektolog stigne da se posveti svakom učeniku ponaosob)
  • Timska defektološka procena sposobnosti svakog deteta
  • Izrada i primena IOP-a
  • Praćenje i evaluacija IOP-a
  • Individualna nastava (logopedske vežbe, vežbe reedukacije psihomotorike, korektivno-preventivne vežbe, muzičke stimulacije)
  • Primena specifičnih metoda rada; Montesori-metod, tretman u senzornoj sobi, PECS-metod, ABA-metod, socijalne priče i dr.
  • Brižan, topao i roditeljski odnos i briga prema svakom detetu
  • Razvijen suštinski partnerski odnos sa roditeljem-starateljem deteta

Pre i posle nastave deci je omogućen boravak u produženom boravku, a brojne sekcije i vannnastavne aktivnosti omogućavaju detetu da prepozna i razvije svoje sklonosti.

Posle završene osnovne škole, učenik može nastaviti dalje školovanje na nekom od smerova naše srednje škole.