Нашу школу похађају деца са сметњама у развоју.

Код наших ученика, доминантне сметње су дисхармонични развој, первазивни поремећаји, аутизам, интелектуалне сметње различитог степена, сензорне и моторичке сметње и друге.

Да би се дете уписало у насу школу, потребно је мишљење Интерресорне комисије и сагласност родитеља.

Ученици се у нашу школу могу уписати на почетку школовања или прећи из друге основне школе.

У нижим разредима, настава је организована као разредна, а у вишим (од 5. до 8. разреда) као разредно-предметна.

План и програм је редовни, а дужина трајања часа је 45 минута.

Специфичности рада наше школе су:

  • Рад у малим групама (у одељењу је 4-5 ученика, па тако дефектолог стигне да се посвети сваком ученику понаособ)
  • Тимска дефектолошка процена способности сваког детета
  • Израда и примена ИОП-а
  • Праћење и евалуација ИОП-а
  • Индивидуална настава (логопедске вежбе, вежбе реедукације психомоторике, корективно-превентивне вежбе, музичке стимулације)
  • Примена специфичних метода рада; Монтесори-метод, третман у сензорној соби, PECS-метод, ABA-метод, социјалне приче и др.
  • Брижан, топао и родитељски однос и брига према сваком детету
  • Развијен суштински партнерски однос са родитељем-старатељем детета

Пре и после наставе деци је омогућен боравак у продуженом боравку, а бројне секције и ванннаставне активности омогућавају детету да препозна и развије своје склоности.

После завршене основне школе, ученик може наставити даље школовање на неком од смерова наше средње школе.