Timovi i aktivi ŠOSO “Mladost“ za školsku 2022/2023. godinu

U ŠOSO “Mladost“ u skladu sa zakonom,  funkcionišu timovi i aktivi koji međusobno sarađuju.

Najveća saradnja uočava  se između Tima za samovrednovanje rada škole i Stručnog aktiva za razvojno planiranje.

Tim za samovrednovanje rada škole nakon odrađenih upitnika i analize oblasti vrednovanja kvaliteta rada škole radi unapređenja određenih standarda i indikatora u okviru istih, preporučuje mere na osnovu kojih Stručni aktiv za razvojno planiranje osmišljava adekvatne aktivnosti.

Ukoliko za to postoji potreba daju se smernice i ostalim timovima i aktivima. Radeći koordinisano saradnja između timova i aktiva je laka, uspešna i efikasna.

TIMOVI I AKTIVI