ШКОЛСКА ДОКУМЕНТА

Овде можете погледати, односно прузети, документе којима се уређује рад школе као што су статут школе, интерни правилници и одлуке.
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

Овде можете погледати или прузети планове и програме рада школе.

ОБРАСЦИ

На овој страници можете погледати, односно прузети, највише коришћене обрасце за школску евиденцију у средњим школама који су у службеној употреби у Републици Србији и дати су у DOC формату.

Ови обрасци намењени су наставницима и урађени су и припремљени за штампу на обрасцима датим у Службеном гласнику.


Годишњи и оперативни – насловна странаГодишњи (глобални) план рада наставникаОперативни план рада наставника за месец СептембарОперативни план рада наставника за остале месецеУпутство за сачињавање планова радоваПојмови који се користе у наставиЗапажања о плановима радаПрипрема наставника за наставни предметОбразац ИОП 3ЦПортфолио наставника

ОПШТА ДОКУМЕНТА

Овде можете погледати, односно прузети, документе којима се уређује рад у основним и средњим школама: законе, правилнике, стратегије и стандарде.

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013)
ЗАКОН О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ
(„Сл. гласник РС“, бр. 55/2013)
ЗАКОН О УЏБЕНИЦИМА И ДРУГИМ НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА
(„Сл. гласник РС“, бр. 55/2013)
ЗАКОН О УЧЕНИЧКОМ И СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ
(„Сл. гласник РС“, бр. 18/2010 и 55/2013)
ПРАВЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ, ОСНОВНОГ, ОПШТЕГ СРЕДЊЕГ И УМЕТНИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2010 – 2020
(„Национални просветни савет“, 2011)
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ ДО 2020. ГОДИНЕ
(„Сл. гласник РС“, бр. 107/2012)
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
(„Сл. гласник РС“, бр. 1/2007)
ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА
(„Сл. гласник РС“, бр. 21/2015)
ПОСЕБНИ ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА
(„Министарство просвете Републике Србије“, 2007)
ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ
(„Сл. гласник РС“, бр. 30/2010)
ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ
(„Сл. гласник РС“, бр. 33/1999 и 108/2003)
ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УПУТСТВИМА ЗА УТВРЖИВАЊЕ ПРАВА НА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН, ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ И ВРЕДНОВАЊЕ
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2010)
ПРАВИЛНИК О ДОДАТНОЈ ОБРАЗОВНОЈ, ЗДРАВСТВЕНОЈ И СОЦИЈАЛНОЈ ПОДРШЦИ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ
(„Сл. гласник РС“, бр. 63/2010)
ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ ИСПРАВАМА КОЈЕ ИЗДАЈЕ СРЕДЊА ШКОЛА
(„Сл. гласник РС“, бр. 31/2006, 21/2006 и 44/2013)
ПРАВИЛНИК О ПЕДАГОШКОЈ НОРМИ СВИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/1992, 23/1997 и 2/2000)
ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И СТИЦАЊУ ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА
(„Сл. гласник РС“, бр. 85/2013)
ПРАВИЛНИК О ИСПИТУ И СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ПРОСВЕТНИХ САВЕТНИКА
(„Сл. гласник РС“, бр. 78/2013 и 86/2013 – испр.)
ПРАВИЛНИК О СТРУЧНО-ПЕДАГОШКОМ НАДЗОРУ
(„Сл. гласник РС“, бр. 34/2012)
ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВА
(„Сл. гласник РС“, бр. 9/2012)
ПРАВИЛНИК О ДОЗВОЛИ ЗА РАД НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА
(„Сл. гласник РС“, бр. 22/2005 и 51/2008)
ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ
(„Сл. гласник РС“, бр. 7/2011 и 68/2012)
ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ СТАНДАРДИМА ПОСТИГНУЧА ЗА КРАЈ ОПШТЕГ ОБРАЗОВАЊА И СРЕДЊЕГСТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА У ДЕЛУ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА
(„Сл. гласник РС“, бр. 117/2013)
ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ПРОФЕСИЈУ НАСТАВНИКА И ЊИХОВОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2011)
ПРАВИЛНИК О ВРСТИ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ПОМОЋНИХ НАСТАВНИКА У СТРУЧНИМ ШКОЛАМА
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013 и 6/2014)
ПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
(„Сл. гласник РС“, бр. 41/2014)
ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНЦИЈИ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ
(„Сл. гласник РС“, бр. 31/2006, 51/2006, 44/2013 и 55/2014)
ПРАВИЛНИК О ДИПЛОМАМА ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ УЧЕНИКА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА
(„Сл. гласник РС“, бр. 37/1993)
ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРЕДМЕТА У СТРУЧНИМ ШКОЛАМА ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ III И IV СТЕПЕНА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 7/1991)
ОДЛУКА О МРЕЖИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
(„Сл. гласник РС“, бр. 25/1993, 80/1993, 21/1994, 4/1995, 31/2000 i 106/2005)
ОДЛУКА О МРЕЖИ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА
(„Сл. гласник РС“, бр. 7/1993, 19/1993, 6/1999, 50/2002, 97/2005 i 90/2011)
ПРАВИЛНИК О СМЕШТАЈУ И ИСХРАНИ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
(„Сл. гласник РС“, бр. 36/2010 и 55/2012)
ПРАВИЛНИК УЧЕНИЧКИМ И СТУДЕНТСКОМ КРЕДИТИМА И СТИПЕНДИЈАМА
(„Сл. гласник РС“, бр. 46/2010, 47/2011, 56/2012 и 75/2013)
ПРАВИЛНИК O СТИПЕНДИЈАМА ЗА ИЗУЗЕТНО НАДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ
(„Сл. гласник РС“, бр. 75/2013)
ПРАВИЛНИК О ОДМОРУ И ОПОРАВКУ СТУДЕНАТА
(„Сл. гласник РС“, бр. 63/2011)
ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗДАВАЊУ УЧЕНИЧКЕ И СТУДЕНТСКЕ КАРТИЦЕ У ДОМУ УЧЕНИКА И СТУДЕНТСКОМ ЦЕНТРУ
(„Сл. гласник РС“, бр. 29/2011 и 90/2013)
ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ОСНИВАЊЕ, ПОЧЕТАК РАДА И ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ ЗА ДОМОВЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНТСКЕ ЦЕНТРЕ
(„Сл. гласник РС“, бр. 90/2011)
ПРАВИЛНИК O СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА ИСХРАНЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
(„Сл. гласник РС“, бр. 67/2011)
ПРАВИЛНИК O СТАНДАРДИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ ОБЈЕКАТА УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА
(„Сл. гласник РС“, бр. 17/2012)
ПРАВИЛНИК O БЛИЖИМ МЕРИЛИМА И ДОПУНСКИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА СТУДЕНТСКИХ УДРУЖЕЊА ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈАИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(„Сл. гласник РС“, бр. 18/2012)

ПРИРУЧНИЦИ

У ПРИПРЕМИ...


За процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученикуИнформације за родитеље/старатеље на српском и ромском језику