Oganizacija nastave u školskoj 2022-2023.

Oganizacija nastave u školskoj 2022/2023. godini realizuje se kroz segmentiranu nastavu.

U segmentiranoj nastavi čas traje 45 minuta. Prvih 30 minuta časa namenjeni su realizaciji nastavnog plana i programa, a preostalih 15 minuta predviđeni  su za relaksaciju, odnosno vannastavne aktivnosti učenika.

Segmentirana nastava uvedena je iz razloga što obrazovno-vaspitne potrebe naših učenika, struktura učenika i dece sa višestrukim smetnjama, hiperaktivna deca/učenici, deca/učenici sa slabom koncentracijom i pažnjom traže i drugačiji vid organizovanja obrazovno – vaspitnog rada u školi.

Na osnovu navedenog, a u skladu sa Zakonom uvedena je segmentirana nastava. Treba naglasiti da je uključivanje učenika u rad na času, njihova bezbednost i organizovanje nastave u skladu sa obrazovnim potrebama učenika i nemogućnošću da prate čas od 45 minuta u jednoj celini. Ovakav način rada uveden je i radi preveniranja agresivnih oblika ponašanja, samopovređivanja  i povređivanja drugih učenika.