Оганизација наставе у школској 2022-2023.

Оганизација наставе у школској 2022/2023. години реализује се кроз сегментирану наставу.

У сегментираној настави час траје 45 минута. Првих 30 минута часа намењени су реализацији наставног плана и програма, а преосталих 15 минута предвиђени  су за релаксацију, односно ваннаставне активности ученика.

Сегментирана настава уведена је из разлога што образовно-васпитне потребе наших ученика, структура ученика и деце са вишеструким сметњама, хиперактивна деца/ученици, деца/ученици са слабом концентрацијом и пажњом траже и другачији вид организовања образовно – васпитног рада у школи.

На основу наведеног, а у складу са Законом уведена је сегментирана настава. Треба нагласити да је укључивање ученика у рад на часу, њихова безбедност и организовање наставе у складу са образовним потребама ученика и немогућношћу да прате час од 45 минута у једној целини. Овакав начин рада уведен је и ради превенирања агресивних облика понашања, самоповређивања  и повређивања других ученика.