PREDŠKOLSKA GRUPA

Predškolsku grupu pohađaju deca uzrasta od 3 godine do polaska u školu.

Deca su sa kombinovanim i višestrukim smetnjama u razvoju-nedovoljna mentalna razvijenost, nerazvijen govor, hiperaktivnost i nedostatak pažnje, pervazivni poremećaj, poremećaji iz spektra autizma, problemi u socijalnoj i emocionalnoj sferi.

Sa decom se radi u maloj grupi i individualno. Za svako dete se pravi individualni plan prema njegovim mogućnostima i potrebama. Sa decom radi vaspitačica – defektolog kao i individualni stručnjaci – terapeuti – logoped, somatoped, nastavnica muzičke kulture i nastavnik fizičkog vaspitanja.

Aktivnosti sa decom se odvijaju kroz sledeće oblasti:

 • Razvoj motorike, čula, očuvanje zdravlja i higijene.
 • Odnos prema sebi i drugima, prema okolini i osećanja.
 • Upoznavanje materijalnog i živog sveta, matematičkih pojmova, vremena i prostora i praktično korišćenje saznatog u životu i radu.
 • Razvijanje komunikacije i stvaralaštva kroz govorne, likovne, muzičke aktivnosti.

Osnovni oblik rada je igra, kroz koju deca na spontan, neposredan način uče i razvijaju svoje sposobnosti. Takođe koristimo savremene tehnike rada kao što su: ABA metod, PESC metod i Montesori metod i boravak u senzornoj sobi.

U našoj grupi deca uče, doživljavaju uspeh, razvijaju se svojim tempom i rastu u srećne i zadovoljne ljude.

OSNOVNA ŠKOLA

Našu školu pohađaju deca sa smetnjama u razvoju.

Kod naših učenika, dominantne smetnje su disharmonični razvoj, pervazivni poremećaji, autizam, intelektualne smetnje različitog stepena, senzorne i motoričke smetnje i druge.
Da bi se dete upisalo u nasu školu, potrebno je mišljenje Interresorne komisije i saglasnost roditelja.
Učenici se u našu školu mogu upisati na početku školovanja ili preći iz druge osnovne škole.
U nižim razredima, nastava je organizovana kao razredna, a u višim (od 5. do 8. razreda) kao razredno-predmetna.
Plan i program je redovni, a dužina trajanja časa je 45 minuta.

Specifičnosti rada naše škole su:

 • Rad u malim grupama.U odeljenju je 4-5 učenika,pa tako defektolog stigne da se posveti svakom učeniku ponaosob.
 • Timska defektološka procena sposobnosti svakog deteta
 • Izrada i primena IOP-a
 • Praćenje i evaluacija IOP-a
 • Individualna nastava (logopedske vežbe, vežbe reedukacije psihomotorike, korektivno-preventivne vežbe, muzičke stimulacije)
 • Primena specifičnih metoda rada; Montesori-metod, tretman u senzornoj sobi, PECS-metod, ABA-metod, socijalne priče i dr.
 • Brižan, topao i roditeljski odnos i briga prema svakom detetu
 • Razvijen suštinski partnerski odnos sa roditeljem-starateljem deteta

Pre i posle nastave deci je omogućen boravak u produženom boravku, a brojne sekcije i vannnastavne aktivnosti omogućavaju detetu da prepozna i razvije svoje sklonosti.

Posle završene osnovne škole, učenik može nastaviti dalje školovanje na nekom od smerova naše srednje škole.

PRODUŽENI BORAVAK

Za većinu roditelja produženi boravak je kada „dete posle nastave ostaviš u školi“, ali u našoj školi iza ove rečenice stoji mnogo više.

Produženi boravak znači produžena ruka roditeljskog doma. Zato je defektolog koji radi u produženom boravku i roditelj i nastavnik i drug…

On će uvek dopustiti detetu da bude ono što jeste, primetiće promenu u njegovom ponašanju, primetiće detetovo raspoloženje, naći će vremena da ga sasluša i razume.

Produženi boravak je sigurno i toplo mesto gde vole da dođu i učenici i nastavnici, jer je svakome dozvoljeno da ima sopstveni ritam, ali i da uvažava potrebe i interesovanja svojih drugova iz grupe.

Kako organizujemo vreme u produženom boravku?

Radimo isključivo u vreme sunčanih sati od 10 do 15 časova ili od 11:30 do 16:30 časova.

Za to vreme:

 • radimo domaće zadatke
 • uvežbavamo pređeno gradivo
 • igramo, pevamo, sviramo, slušamo muziku, crtamo, bojimo, vajamo…
 • igramo se na računaru, slažemo kockice
 • vodimo računa o akvarijumu i ribicama
 • provodimo vreme igrajući se napolju
 • vozimo tricikl, trotinet i skačemo na trambolini
 • imamo radionice na razlicite teme i
 • SLAVIMO NAŠE ROĐENDANE!

SREDNjA ŠKOLA

Srednja škola „Mladost“ pruža mogućnost da se obrazuješ, osposobiš, i proširiš svoja znanja koja ćeš primeniti u industriji, privatnom sektoru i svakodnevnom životu.

Zbog velike stope nezaposlenosti u Srbiji oseća se velika potreba za školovanim kadrovima kod zanatskih zanmanja.

U školi za osnovno i srednje obrazovanje „Mladost“ školuju se dva profila:

 • iz područja rada mašinstvo i obrada metala: bravar
 • iz područja rada: tekstilstvo i kožarstvo: konfekcijski šivač

Praktična nastava se izvodi u adaptiranim i opremljenim školskim radionicama sa 18 časova nedeljno. Radne operacije razrađuju se na elemente i zahteve do složenih poslova i radnih zadataka.

Praktičnim radom učenici konfekcijskog smera ovladaju tehnikama i veštinama za obavljanje zadataka kao što su:

 • izrada i prepravljanje proizvoda šivenjem (izrađivanje, prepravljanje i popravljanje ženskog i dečijeg rublja, ženskih haljina, suknji, bluza, košulja, kecelja, maramica, posteljina, zavesa, šalova itd.
 • nabavka odnosno preuzimanje materijala, uzimanje mera i uputstava, krojenje, vezenje, izrađivanje ukrasa i druge opreme.
  sastavljanje šivenjem, pripremanje mašina i alata, peglanje i dovršavanje kao i isporučivanje naručiocima ili prodavanje.
 • sastavljanje šivenjem, pripremanje mašina i alata, peglanje i dovršavanje kao i isporučivanje naručiocima ili prodavanje.

Praktičnim radom učenici bravarskog smera ovladavaju tehnikama i veštinama za obavljanje zadataka kao što su:

 • priprema materijala
 • prenošenje mera sa crteža na materijal
 • sečenje materijala
 • oblikovanje materijala
 • spajanje materijala (zakivanje, lemljenje, elektro tačkasto zavarivanje…)
 • bušenje i rezanje navoja
 • tehnika rada el. ručnim uređajima (el. ručna bušilica, el. ručna brusilica itd)
 • zaštita metala od korozije (četkom i pištoljem)

Ponosni smo na dosadašnji rad oba obrazovna profila kao i kreativnost koja se sve više ispoljava iz godine u godinu zahvaljujući prilagođavanju nastavnih planova i programa svakom detetu.

Po završetku školovanja učenici položu zavšni ispit i stiču diplome trećeg stepena stručne spreme.

SERVISNI CENTAR

Škola „Mladost“ je 2011. godine osnovala Servisni centar za pomoć i podršku deci i učenicima sa svim smetnjama u razvoju.

Sledećih pet godina svi naši defektolozi volonterski su pružali časove dodatne obrazovne podrške svoj deci koja su svoje mesto našla u redovnom obrazovnom okruženju. Polako i sigurno uspostavljali smo i razvijali odnose partnerstva, saradnje i poverenja kako sa roditeljima, tako i sa kolegama koji rade u redovnim vrtićima i školama.

U isto vreme kroz državne projekte DILS 1 i 2 i jačanje partnerstva između redovne i specijalne škole, prošli smo kvalitetne obuke za rad sa decom sa različitim smetnjama. Učili smo od najboljih stručnjaka iz oblasti defektologije, ali i sarađivali i razmenjivali iskustva na međunarodnom nivou.

Nabavili smo savremenu asistivnu tehnologiju i konstantno smo stručno napredovali.

Potrebe za uslugama našeg servisnog centra rasle su iz godine u godinu.

Nošeni entuzijazmom i iskrenom potrebom da se svakom detetu iz ranjive grupe pomogne, prevazilazimo granice naseg grada i stižemo do Bele Palanke, Dimitrovgrada, Babušnice i seoskih sredina. Tako postajemo okružni resursni centar, prepoznat i priznat kao neophodan kada su u pitanju deca sa smetnjama u razvoju.

Ističemo nagrade na koje smo posebno ponosni:

 • Nagrada za unapređenje defektološke teorije i prakse – D. Matić
 • Najveća nagrada Grada Pirota – 28. decembar
 • Svetosavska nagrada Grada Pirota – Timu za pružanje podrške deci sa smetnjama u razvoju

Danas naš servisni centar pruža usluge kroz pet servisa i to:

 1. Servis za podršku deci u redovnom vrtiću
 2. Servis za podršku učenicima u redovnoj osnovnoj školi
 3. Servis za podršku učenicima u redovnoj srednjoj školi
 4. Servis za podršku roditeljima i porodici dece sa smetnjama u razvoju
 5. Servis za podršku pri zapošljavanju osoba sa smetnjama

 

O radu srevisnih centara brine Stručni tim za inkluzivno obrazovanje.

Senzorna soba je prostor opremljen elementima koji pomažu stimulaciji čula sluha, vida, dodira i mirisa.

U ovoj sobi deca sa poremećajem senzorne integracije kroz igru istražuju i razvijaju svoje senzorne veštine, ali  se i relaksiraju, oslobađaju stresa i napetosti.

Soba ima mekani pod i zidove. Stvorena je bezbedna atmosfera koja detetu pruža osećaj sigurnosti i u njoj se dete ne može povrediti. Pruža mogućnost detetu da istraži sopstvene mogucžćnosti i ograničenja.

Čitavu opremu kontroliše defektolog tako što dozira stimuluse za svako čulo prilagđjavajući ih individualnim potrebama svakog deteta.

Cilj obrazovanja i vaspitanja je da svako dete u toku školovanja, razvije svoje sposobnosti do maksimuma u tempu koji njemu najviše odgovara. To zahteva uslove učenja, gde će svako dete za sebe naći odgovarajući pribor, materijal i tehniku učenja.

U školi gde se radi po Montesori metodi, prvobitni zadatak nastavnika je da posmatra i da upozna sposobnosti svakog deteta i da te sposobnosti razvije.

Učenje i rad sa didaktičkim materijalima u Montesori učionici odvija se u pet oblasti, a to su: senzorni razvoj, veštine praktičnog života, razvoj govora i jezika, razvoj matematičkih veština i kosmičko vaspitanje.

Naša „Kuhinjica – učilica“ namenjena je treningu životnih veština učenika.

Trening životnih veština namenjen je (i neophodan) deci sa smetnjama u razvoju, kako bi razvili sposobnosti koje im omogućavaju veću samostalnost i osposobljavaju za samostalan život i socijalizaciju.

To podrazumeva osamostaljivanje u kućnim poslovima i razvijanje radnih i higijenskih navika, u cilju što uspešnije brige o sebi i zadovoljavanje svojih elementarnih potreba.

Uvođenjem u osnovne životne tokove, razvija se samostalnost u vođenju domaćinstva.

Jedna od najstresnijih situacija za roditelje dece sa smetnjama u razvoju svakako je poseta lekaru.

Iako se sva deca plaše lekara, deca sa smetnjama u razvoju se uglavnom tom prilikom jako uznemire, pokazuju visok stepen anksioznosti, često  nekontrolisano plaču, odbijaju saradnju sa lekarom i slično.

Prema ranije utvrđenom rasporedu učenike u lekarsku sobu uvode naše medicinske sestre, simuliraju lekarski pregled, a deca se polako opuštaju i privikavaju na ambijent i atmosferu stvarnog lekarskog pregleda.

U nameri da roditeljima i deci odlazak lekaru učinimo lakšim, kao prva škola u Srbiji, otvorili smo medicinsku anti-stres sobu!

1971
Godina osnivanja
9286 m2
Površina škole
8280
Svršenih učenika
1971.
1996.
2019.
Škola za osnovno i srednje obrazovanje "Mladost" osnovana je rešenjem SO Pirot br. 02/611/14 od 26.11.1971. godine kao specijalna osnovna škola
Rešenjem Ministarstva prosvete Republike Srbije br. 022-05-166/96-03 od 28.06.1996. godine, naša škola je pored osnovne dobila i srednju školu sa dva područja rada i dva obrazovna profila - pomoćni obrađivač lima i šivač tekstila
Danas je ŠOSO "Mladost" jedna od najmodernijih i najboljih škola u svom domenu