ПРЕДШКОЛСКА ГРУПА

Предшколску групу похађају деца узраста од 3 године до поласка у школу.

Деца су са комбинованим и вишеструким сметњама у развоју-недовољна ментална развијеност, неразвијен говор, хиперактивност и недостатак пажње, первазивни поремећај, поремећаји из спектра аутизма, проблеми у социјалној и емоционалној сфери.

Са децом се ради у малој групи и индивидуално. За свако дете се прави индивидуални план према његовим могућностима и потребама. Са децом ради васпитачица – дефектолог као и индивидуални стручњаци – терапеути – логопед, соматопед, наставница музичке културе и наставник физичког васпитања.

Активности са децом се одвијају кроз следеће области:

 • Развој моторике, чула, очување здравља и хигијене.
 • Однос према себи и другима, према околини и осећања.
 • Упознавање материјалног и живог света, математичких појмова, времена и простора и практично коришћење сазнатог у животу и раду.
 • Развијање комуникације и стваралаштва кроз говорне, ликовне, музичке активности.

Основни облик рада је игра, кроз коју деца на спонтан, непосредан начин уче и развијају своје способности. Такође користимо савремене технике рада као што су: ABA метод, PESC метод и Montesori метод и боравак у сензорној соби.

У нашој групи деца уче, доживљавају успех, развијају се својим темпом и расту у срећне и задовољне људе.

ОСНОВНА ШКОЛА

Нашу школу похађају деца са сметњама у развоју.

Код наших ученика, доминантне сметње су дисхармонични развој, первазивни поремећаји, аутизам, интелектуалне сметње различитог степена, сензорне и моторичке сметње и друге.
Да би се дете уписало у насу школу, потребно је мишљење Интерресорне комисије и сагласност родитеља.
Ученици се у нашу школу могу уписати на почетку школовања или прећи из друге основне школе.
У нижим разредима, настава је организована као разредна, а у вишим (од 5. до 8. разреда) као разредно-предметна.
План и програм је редовни, а дужина трајања часа је 45 минута.

Специфичности рада наше школе су:

 • Рад у малим групама.У одељењу је 4-5 ученика,па тако дефектолог стигне да се посвети сваком ученику понаособ.
 • Тимска дефектолошка процена способности сваког детета
 • Израда и примена ИОП-а
 • Праћење и евалуација ИОП-а
 • Индивидуална настава (логопедске вежбе, вежбе реедукације психомоторике, корективно-превентивне вежбе, музичке стимулације)
 • Примена специфичних метода рада; Монтесори-метод, третман у сензорној соби, PECS-метод, ABA-метод, социјалне приче и др.
 • Брижан, топао и родитељски однос и брига према сваком детету
 • Развијен суштински партнерски однос са родитељем-старатељем детета

Пре и после наставе деци је омогућен боравак у продуженом боравку, а бројне секције и ванннаставне активности омогућавају детету да препозна и развије своје склоности.

После завршене основне школе, ученик може наставити даље школовање на неком од смерова наше средње школе.

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

За већину родитеља продужени боравак је када „дете после наставе оставиш у школи“, али у нашој школи иза ове реченице стоји много више.

Продужени боравак значи продужена рука родитељског дома. Зато је дефектолог који ради у продуженом боравку и родитељ и наставник и друг…

Он ће увек допустити детету да буде оно што јесте, приметиће промену у његовом понашању, приметиће дететово расположење, наћи ће времена да га саслуша и разуме.

Продужени боравак је сигурно и топло место где воле да дођу и ученици и наставници, јер је свакоме дозвољено да има сопствени ритам, али и да уважава потребе и интересовања својих другова из групе.

Како организујемо време у продуженом боравку?

Радимо искључиво у време сунчаних сати од 10 до 15 часова или од 11:30 до 16:30 часова.

За то време:

 • радимо домаће задатке
 • увежбавамо пређено градиво
 • играмо, певамо, свирамо, слушамо музику, цртамо, бојимо, вајамо…
 • играмо се на рачунару, слажемо коцкице
 • водимо рачуна о акваријуму и рибицама
 • проводимо време играјући се напољу
 • возимо трицикл, тротинет и скачемо на трамболини
 • имамо радионице на разлиците теме и
 • СЛАВИМО НАШЕ РОЂЕНДАНЕ!

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа „Младост“ пружа могућност да се образујеш, оспособиш, и прошириш своја знања која ћеш применити у индустрији, приватном сектору и свакодневном животу.

Због велике стопе незапослености у Србији осећа се велика потреба за школованим кадровима код занатских занмања.

У школи за основно и средње образовање „Младост“ школују се два профила:

 • из подручја рада машинство и обрада метала: бравар
 • из подручја рада: текстилство и кожарство: конфекцијски шивач

Практична настава се изводи у адаптираним и опремљеним школским радионицама са 18 часова недељно. Радне операције разрађују се на елементе и захтеве до сложених послова и радних задатака.

Практичним радом ученици конфекцијског смера овладају техникама и вештинама за обављање задатака као што су:

 • израда и преправљање производа шивењем (израђивање, преправљање и поправљање женског и дечијег рубља, женских хаљина, сукњи, блуза, кошуља, кецеља, марамица, постељина, завеса, шалова итд.
 • набавка односно преузимање материјала, узимање мера и упутстава, кројење, везење, израђивање украса и друге опреме.
  састављање шивењем, припремање машина и алата, пеглање и довршавање као и испоручивање наручиоцима или продавање.
 • састављање шивењем, припремање машина и алата, пеглање и довршавање као и испоручивање наручиоцима или продавање.

Практичним радом ученици браварског смера овладавају техникама и вештинама за обављање задатака као што су:

 • припрема материјала
 • преношење мера са цртежа на материјал
 • сечење материјала
 • обликовање материјала
 • спајање материјала (закивање, лемљење, електро тачкасто заваривање…)
 • бушење и резање навоја
 • техника рада ел. ручним уређајима (ел. ручна бушилица, ел. ручна брусилица итд)
 • заштита метала од корозије (четком и пиштољем)

Поносни смо на досадашњи рад оба образовна профила као и креативност која се све више испољава из године у годину захваљујући прилагођавању наставних планова и програма сваком детету.

По завршетку школовања ученици положу завшни испит и стичу дипломе трећег степена стручне спреме.

СЕРВИСНИ ЦЕНТАР

Школа „Младост“ је 2011. године основала Сервисни центар за помоћ и подршку деци и ученицима са свим сметњама у развоју.

Следећих пет година сви наши дефектолози волонтерски су пружали часове додатне образовне подршке свој деци која су своје место нашла у редовном образовном окружењу. Полако и сигурно успостављали смо и развијали односе партнерства, сарадње и поверења како са родитељима, тако и са колегама који раде у редовним вртићима и школама.

У исто време кроз државне пројекте ДИЛС 1 и 2 и јачање партнерства између редовне и специјалне школе, прошли смо квалитетне обуке за рад са децом са различитим сметњама. Учили смо од најбољих стручњака из области дефектологије, али и сарађивали и размењивали искуства на међународном нивоу.

Набавили смо савремену асистивну технологију и константно смо стручно напредовали.

Потребе за услугама нашег сервисног центра расле су из године у годину.

Ношени ентузијазмом и искреном потребом да се сваком детету из рањиве групе помогне, превазилазимо границе насег града и стижемо до Беле Паланке, Димитровграда, Бабушнице и сеоских средина. Тако постајемо окружни ресурсни центар, препознат и признат као неопходан када су у питању деца са сметњама у развоју.

Истичемо награде на које смо посебно поносни:

 • Награда за унапређење дефектолошке теорије и праксе – Д. Матић
 • Највећа награда Града Пирота – 28. децембар
 • Светосавска награда Града Пирота – Тиму за пружање подршке деци са сметњама у развоју

Данас наш сервисни центар пружа услуге кроз пет сервиса и то:

 1. Сервис за подршку деци у редовном вртићу
 2. Сервис за подршку ученицима у редовној основној школи
 3. Сервис за подршку ученицима у редовној средњој школи
 4. Сервис за подршку родитељима и породици деце са сметњама у развоју
 5. Сервис за подршку при запошљавању особа са сметњама

 

О раду сревисних центара брине Стручни тим за инклузивно образовање.

Сензорна соба је простор опремљен елементима који помажу стимулацији чула слуха, вида, додира и мириса.

У овој соби деца са поремећајем сензорне интеграције кроз игру истражују и развијају своје сензорне вештине, али  се и релаксирају, ослобађају стреса и напетости.

Соба има мекани под и зидове. Створена је безбедна атмосфера која детету пружа осећај сигурности и у њој се дете не може повредити. Пружа могућност детету да истражи сопствене могуцжћности и ограничења.

Читаву опрему контролише дефектолог тако што дозира стимулусе за свако чуло прилагђјавајући их индивидуалним потребама сваког детета.

Циљ образовања и васпитања је да свако дете у току школовања, развије своје способности до максимума у темпу који њему највише одговара. То захтева услове учења, где ће свако дете за себе наћи одговарајући прибор, материјал и технику учења.

У школи где се ради по Монтесори методи, првобитни задатак наставника је да посматра и да упозна способности сваког детета и да те способности развије.

Учење и рад са дидактичким материјалима у Монтесори учионици одвија се у пет области, а то су: сензорни развој, вештине практичног живота, развој говора и језика, развој математичких вештина и космичко васпитање.

Наша „Кухињица – училица“ намењена је тренингу животних вештина ученика.

Тренинг животних вештина намењен је (и неопходан) деци са сметњама у развоју, како би развили способности које им омогућавају већу самосталност и оспособљавају за самосталан живот и социјализацију.

То подразумева осамостаљивање у кућним пословима и развијање радних и хигијенских навика, у циљу што успешније бриге о себи и задовољавање својих елементарних потреба.

Увођењем у основне животне токове, развија се самосталност у вођењу домаћинства.

Једна од најстреснијих ситуација за родитеље деце са сметњама у развоју свакако је посета лекару.

Иако се сва деца плаше лекара, деца са сметњама у развоју се углавном том приликом јако узнемире, показују висок степен анксиозности, често  неконтролисано плачу, одбијају сарадњу са лекаром и слично.

Према раније утврђеном распореду ученике у лекарску собу уводе наше медицинске сестре, симулирају лекарски преглед, а деца се полако опуштају и привикавају на амбијент и атмосферу стварног лекарског прегледа.

У намери да родитељима и деци одлазак лекару учинимо лакшим, као прва школа у Србији, отворили смо медицинску анти-стрес собу!

1971
Година оснивања
9286 m2
Површина школе
8280
Свршених ученика
1971.
1996.
2019.
Школа за основно и средње образовање "Младост" основана је решењем СО Пирот бр. 02/611/14 од 26.11.1971. године као специјална основна школа
Решењем Министарства просвете Републике Србије бр. 022-05-166/96-03 од 28.06.1996. године, наша школа је поред основне добила и средњу школу са два подручја рада и два образовна профила - помоћни обрађивач лима и шивач текстила
Данас је ШОСО "Младост" једна од најмодернијих и најбољих школа у свом домену